ένα από τα δυνατά της σημεία είναι οι δελτοειδής , σχήμα , μάζα και διαχωρισμός που σπάνια τα βλέπεις σε αθλήτριες της κατηγορίας της